ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1 – DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 

 1.In deze algemene voorwaarden wordt onder 'Overkapping Noord' verstaan: Overkapping Noord met KvK-nummer 78120632 , gebruiker van deze algemene voorwaarden en gevestigd aan het adres: Zendmastweg 9, (9405 CD) Assen, gebruiker van deze algemene voorwaarden. 2.Onder ‘Opdrachtgever’ wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts-)persoon, die met Overkapping Noord een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen. 3.Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Overkapping Noord, hierna te noemen: “Overkapping Noord”, en een Opdrachtgever waarop Overkapping Noord deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. 4.Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen vervolg- c.q. deelopdrachten. 5.Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen Overkapping Noord en Opdrachtgever en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst. Eventuele voorwaarden van Opdrachtgever worden door Overkapping Noord niet aanvaard, behoudens na afzonderlijke, schriftelijke acceptatie daarvan door Overkapping Noord. 

 

 ARTIKEL 2 - OFFERTES EN AANBIEDINGEN 

 1.Alle aanbiedingen c.q. offertes van Overkapping Noord zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding c.q. offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door Opdrachtgever aanvaard, dan heeft Overkapping Noord het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 2.Een samengestelde prijsopgave verplicht Overkapping Noord niet tot levering van een deel van het in deze prijsopgave opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs. 3.Indien het aanbod is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is Overkapping Noord gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen, tarieven en/of levertermijnen aan te passen. 4.Aanbiedingen, offertes, prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten. 5.Getoonde en/of verstrekte monsters en modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Overkapping Noord zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. 6.De in het vorige lid genoemde monsters en modellen blijven eigendom van Overkapping Noord en dienen op diens eerste verzoek op kosten van Opdrachtgever aan Overkapping Noord te worden geretourneerd. 7. Overkapping Noord heeft het recht de kosten verbonden aan de aanbieding c.q. offerte bij Opdrachtgever in rekening te brengen, mits hij Opdrachtgever vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.  

 

ARTIKEL 3 – VERGOEDING, PRIJZEN, TARIEVEN 

 1.De overeenkomst tussen Overkapping Noord en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij daarvan afgeweken wordt in de overeenkomst. 2.Tenzij partijen een vaste prijs c.q. vergoeding zijn overeengekomen, zal Overkapping Noord zijn vergoeding berekenen op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen uurtarief c.q. het gebruikelijke uurtarief van Overkapping Noord. 3. Overkapping Noord is gerechtigd een overeengekomen vaste prijs c.q. vergoeding te verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeengekomen c.q. verwachte hoeveelheid werkzaamheden bij het sluiten van de overeenkomst niet goed werd ingeschat door partijen, deze onjuiste inschatting niet te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming van Overkapping Noord en in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen prijs c.q. vergoeding. 4.De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen. 5.Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van Opdrachtgever dienen plaats te vinden buiten normale werkdagen, is Overkapping Noord gerechtigd een toeslag te berekenen over het overeengekomen uurtarief. 6.De in de aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn, tenzij anders vermeld, exclusief eventuele kosten, zoals verzendkosten, voorrijkosten, administratiekosten en factuur van ingeschakelde derden. 7.Ingeval er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Overkapping Noord bindend. Een en ander behoudens tegenbewijs van de zijde van Opdrachtgever. a. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Overkapping Noord (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, valutaschommelingen, prijswijzigingen bij de door Overkapping Noord ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde zaken, is Overkapping Noord gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen en aan Opdrachtgever in rekening te brengen. b. Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijswijziging aan Overkapping Noord heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid mag Overkapping Noord er vanuit gaan dat de consument met de prijswijziging heeft ingestemd.  

 

ARTIKEL 4 – INSCHAKELING VAN DERDEN  

1.Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Overkapping Noord het recht bepaalde leveringen c.q. werkzaamheden door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van Overkapping Noord

 

  

ARTIKEL 5 – VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER  

 1.Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat: a. hij de aanbetaling ter hoogte van 50% van het totale aankoopbedrag voldoet binnen 3 dagen na de factuurdatum en het restantbedrag uiterlijk bij de oplevering per pin of bankoverboeking. b. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen, beschikkingen e.d.) en bescheiden, tijdig op de door Overkapping Noord gewenste wijze aan Overkapping Noord ter beschikking stelt; c. Overkapping Noord op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie. Deze locatie dient te voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen; d. de door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden c.q. leveringen zodanig en zo tijdig verrichten, dat Overkapping Noord hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst; e. de werklocatie in zodanige staat is dat Overkapping Noord ongehinderd zijn werkzaamheden kan verrichten c.q. voortzetten; f. Overkapping Noord tijdig in staat wordt gesteld zorg te dragen voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van (bouw)materialen en hulpmiddelen; g. Overkapping Noord op de werklocatie kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor elektriciteit en water. De kosten hiervan zijn voor rekening van Opdrachtgever. Verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas- of stroomuitval zijn eveneens voor rekening van Opdrachtgever; h. er op de werklocatie een ruimte beschikbaar is waar gereedschappen, machines, materialen e.d. van Overkapping Noord opgeslagen c.q. opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging c.q. diefstal van deze zaken kan plaatsvinden; i. op de werklocatie de door Overkapping Noord en/of diens onderaannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden; j. Overkapping Noord vóór aanvang van de werkzaamheden op de hoogte wordt gesteld van de ligging van kabels, leidingen e.d. op de werklocatie; k. hij zelf de bestrating, Overkapping Noord voor het uitvoeren van de (montage)werkzaamheden heeft moeten verwijderen, dient terug te plaatsen en, zo nodig, af te werken. 2.Opdrachtgever draagt er zorg voor, dat de door hem verstrekte gegevens, goedkeuringen en/of bescheiden juist en volledig zijn en vrijwaart Overkapping Noord voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens. 3.Opdrachtgever is aansprakelijk voor verlies c.q. diefstal van en/of overige schade aan de gereedschappen, machines, materialen e.d. die Overkapping Noord tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij Opdrachtgever gebruikt c.q. heeft opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen e.d. op de werklocatie. 4.Opdrachtgever staat Overkapping Noord toe naamsaanduidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen. 5. Overkapping Noord is niet aansprakelijk voor bouwkundige gebreken aan de woning of gebouwen van Opdrachtgever. 6.Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Overkapping Noord gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/ of de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever. 7.Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt en Overkapping Noord nalaat van Opdrachtgever nakoming te verlangen, tast dit het recht van Overkapping Noord om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.  

 

ARTIKEL 6 – LEVERING EN (OP)LEVERINGSTERMIJNEN  

1.Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. Indien Overkapping Noord de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan hem nog een redelijke termijn wordt gegund om zijn (op)leveringsverplichtingen alsnog na te komen. 2. Overkapping Noord is gerechtigd tot levering c.q. uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten of fasen, waarbij iedere deellevering c.q. deelprestatie afzonderlijk c.q. periodiek kan worden gefactureerd. 3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op Opdrachtgever op het moment van levering. Onder het moment van levering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: op het moment waarop de materialen op de werklocatie aankomen en feitelijk ter beschikking staan van Opdrachtgever. 4. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van Opdrachtgever, niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten en/of de zaken aan Opdrachtgever te leveren, is Overkapping Noord gerechtigd de zaken en/of de materialen die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan. Tenzij Overkapping Noord uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld, dient Opdrachtgever Overkapping Noord binnen 1 maand na kennisgeving van de opslag in staat te stellen de werkzaamheden alsnog te verrichten en/of de zaken alsnog te leveren. 5. Indien Opdrachtgever na verloop van de in lid 4 van dit artikel vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. Overkapping Noord heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken en/of materialen aan derden te verkopen alsmede de reeds vervaardigde bescheiden te vernietigen. Een en ander, zonder dat hieruit voor Overkapping Noord een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. 6.Het voorafgaande laat de verplichting van Opdrachtgever tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade onverlet. 

 

ARTIKEL 7 – VOORTGANG EN UITVOERING OVEREENKOMST 

 1.Indien de aanvang, voortgang of oplevering van het werk c.q. de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat: a. Overkapping Noord niet tijdig alle noodzakelijke gegevens van Opdrachtgever heeft ontvangen; b. Overkapping Noord niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van Opdrachtgever heeft ontvangen; c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van Opdrachtgever komen; heeft Overkapping Noord recht op een zodanige verlenging van de (op)leveringstermijn als redelijkerwijs voortvloeit uit die omstandigheden en is hij gerechtigd de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen, bij Opdrachtgever in rekening te brengen. 2.Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd is Overkapping Noord gerechtigd de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten, totdat Opdrachtgever de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van Opdrachtgever. 3.Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden en/of leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd, zal Overkapping Noord met Opdrachtgever in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. Overkapping Noord zal Opdrachtgever daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de overeengekomen (op)leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden heeft Overkapping Noord in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door hem verrichte werkzaamheden en leveringen.  

 

ARTIKEL 8 – MEER- EN MINDERWERK  

1.Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van Opdrachtgever of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in de aanbieding, offerte of opdracht. 2.Meer- en minderwerk dient schriftelijk tussen Overkapping Noord en Opdrachtgever overeengekomen te worden. Overkapping Noord is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat hij deze schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd of zodra Overkapping Noord - zonder tegenwerping van Opdrachtgever - met de uitvoering van deze afspraken is begonnen. 3.Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats: a. bij wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht; b. bij onvoorziene kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden. 4.Verrekening van meer- en/of minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.  

 

ARTIKEL 9 – OPLEVERING, GOEDKEURING EN ONDERHOUDSTERMIJN  

  1. Overkapping Noord is gehouden Opdrachtgever mede te delen dat het overeengekomen werk afgerond en het resultaat van de werkzaamheden gebruiksklaar is. 2.Het werk wordt geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien Opdrachtgever het resultaat van de werkzaamheden heeft gecontroleerd en de opleverstaat c.q. werkbon voor goedkeuring door Opdrachtgever is getekend. 3.Het werk wordt tevens geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien Opdrachtgever binnen een termijn van 2 weken na de mededeling dat het werk is afgerond is niet heeft gereclameerd bij Overkapping Noord of zoveel eerder als Opdrachtgever het resultaat van de werkzaamheden - voor zover mogelijk - vóór deze dag al in gebruik heeft genomen. 4.Nog niet verrichte c.q. nog niet beëindigde werkzaamheden van door of namens Opdrachtgever ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het resultaat van de werkzaamheden, hebben geen invloed op de oplevering van het door Overkapping Noord verrichte en met Opdrachtgever overeengekomen werk. 5.Kleine gebreken van goedkeuring mogen zijn, mits deze gebreken niet aan een eventuele inge-bruikneming in de weg staan. Indien partijen geen specifieke onderhoudstermijn zijn overeengekomen, geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen na oplevering. Overkapping Noord is verplicht gebreken welke binnen de onderhoudstermijn worden geconstateerd en voor zijn rekening komen, zo spoedig mogelijk te (laten) herstellen. 6.Ingeval Opdrachtgever na de in dit artikel bedoelde oplevering c.q. onderhoudstermijn nog gebreken, onvolkomenheden e.d. met betrekking tot het (resultaat van het) opgeleverde werk constateert, zijn hierop de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen klachtartikel van toepassing

 

ARTIKEL 10 – KLACHTEN 

  1. Opdrachtgever is verplicht de geleverde zaken direct na ontvangst te controleren en eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen te vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon dient Opdrachtgever de gebreken, defecten e.d. binnen 24 uur na ontvangst van de zaken schriftelijk aan Overkapping Noord te melden. 2. Overige klachten ten aanzien van de geleverde zaken dienen direct na ontdekking - doch uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn - schriftelijk aan Overkapping Noord te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van Opdrachtgever. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering. 3. Alle klachten ten aanzien van de verrichte werkzaamheden dienen eveneens direct na ontdekking - doch uiterlijk binnen 3 maanden na oplevering van de werkzaamheden - schriftelijk aan Overkapping Noord te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van Opdrachtgever. 4. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Overkapping Noord is gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden c.q. worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht. 5. De bij de uitvoering van de overeenkomst benodigde materialen worden in de bij Overkapping Noord voorradige (groothandels)verpakkingen geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven afmetingen, gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van Overkapping Noord. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk. 6. Klachten schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. 7. Opdrachtgever dient Overkapping Noord in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan Overkapping Noord te verstrekken. Indien het noodzakelijk is dat Overkapping Noord ter plekke de klacht komt onderzoeken, zijn de hieraan verbonden kosten voor rekening en risico van Opdrachtgever, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. 8. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van onvolkomenheden in c.q. eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen of ten aanzien van onvolkomenheden die zijn veroorzaakt doordat de werkzaamheden worden verricht aan of door gebruikmaking van deze zaken, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze materialen. 9. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen. 10. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van zaken die na ontvangst door Opdrachtgever van aard en/of samenstelling zijn veranderd c.q. geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

 

ARTIKEL 11 – GARANTIES EN PRODUCTEIGENSCHAPPEN  

  1. De door Overkapping Noord te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Overkapping Noord kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden. 2. Op elke overeenkomst tussen Overkapping Noord en Opdrachtgever zijn de garantievoorwaarden van Overkapping Noord van toepassing. Deze garantievoorwaarden zijn bijgevoegd aan de offerte en onderliggende algemene voorwaarden van Overkapping Noord. 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud/reparatie daaraan door Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Overkapping Noord, Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Overkapping Noord geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera. 4. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Overkapping Noord de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Opdrachtgever, ter keuze van Overkapping Noord, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Overkapping Noord te retourneren en de eigendom daarover aan Overkapping Noord te verschaffen, tenzij Overkapping Noord anders aangeeft. 5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Overkapping Noord daardoor gevallen, integraal voor rekening van Opdrachtgever. 6. Overkapping Noord verleent geen garantie op eventuele verkeerde, dan wel onjuiste plaatsing indien deze plaatsing niet door Overkapping Noord zelf is uitgevoerd. 7. Overkapping Noord geeft geen garantie op kitwerk en op de waterdichtheid van het kitwerk. 8. Veranda's, tuinkamers, zonweringen, glazen schuifwanden, overkappingen en aanverwante artikelen zijn spatwaterdichte constructies en derhalve niet volledig waterdicht. Dit geeft dan ook geen recht op reclamaties en/of garantieaanspraken. 9. Polycarbonaat is niet vocht en dampdicht. Vocht in de platen is derhalve niet te voorkomen. Dit geeft dan ook geen recht op reclamaties en/of garantieaanspraken.

 

ARTIKEL 12 - AANSPRAKELIJKHEID  

Buiten de expliciet overeengekomen c.q. door Overkapping Noord gegeven garanties aanvaardt Overkapping Noord geen enkele aansprakelijkheid. 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is Overkapping Noord slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Overkapping Noord voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten. 3. Opdrachtgever is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade. 4. Overkapping Noord is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Overkapping Noord aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Overkapping Noord toegerekend kunnen worden; c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 5. Overkapping Noord is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW. 6. Indien Overkapping Noord aansprakelijk is voor door Opdrachtgever geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Overkapping Noord te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekeraar in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de verzekeraar van Overkapping Noord niet uitkeert of de schade niet onder een door Overkapping Noord gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Overkapping Noord beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden. 7. Opdrachtgever dient Overkapping Noord uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken. 8. In afwijking van lid 7 van dit artikel geldt voor de consument een termijn van 1 jaar. 9. Indien Overkapping Noord zijn werkzaamheden c.q. leveringen dient te verrichten aan de hand van door of namens Opdrachtgever verstrekte bescheiden, is Overkapping Noord slechts verantwoorde-lijk voor de juiste uitvoering van de werkzaamheden c.q. de deugdelijkheid van de geleverde zaken. 10. Stelt Opdrachtgever materialen en/of onderdelen voor verdere verwerking of montage beschikbaar, dan is Overkapping Noord verantwoordelijk voor een correcte verwerking c.q. montage, echter in geen geval voor de deugdelijkheid van de materialen of onderdelen zelf. 11. Overkapping Noord is nooit aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door Opdrachtgever of in opdracht van Opdrachtgever door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen. 12. Opdrachtgever kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie, noch Overkapping Noord op andere gronden aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan: a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens Overkapping Noord verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.; b. door ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken; c. door fouten of onvolledigheden in de door of namens Opdrachtgever aan Overkapping Noord verstrekte of voorgeschreven gegevens, bescheiden of materialen; d. door aanwijzingen of instructies van of namens Opdrachtgever; e. doordat door of namens Opdrachtgever reparaties c.q. overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Overkapping Noord. 13. Opdrachtgever is in de gevallen als opgesomd in lid 12 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Overkapping Noord uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade. 14. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Overkapping Noord of diens leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Overkapping Noord Opdrachtgever vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens Opdrachtgever. 15. De Opdrachtgever vrijwaart Overkapping Noord voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Overkapping Noord toerekenbaar is. 16. Indien Overkapping Noord uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Overkapping Noord zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Overkapping Noord, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Overkapping Noord en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

ARTIKEL 13 -BETALING

1. Opdrachtgever dient na ondertekening van de offerte c.q. verlening van de opdracht binnen 3 dagen een aanbetaling te doen van 50% van het totale aankoopbedrag. 2. Opdrachtgever dient voorts bij opleving het restantbedrag volledig bij oplevering te voldoen per pin of bankoverboeking. 3. Betaling van elke factuur dient in ieder geval 7 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien Opdrachtgever niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt. 4. Na verstrijken van voornoemde termijn van 7 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim; de Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag rente verschuldigd. Indien de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep (consument) is zij de wettelijke rente verschuldigd (art. 6:119 BW). Indien de Opdrachtgever een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep dan is zij de wettelijke handelsrente verschuldigd (art. 6:119a BW). 5. Overkapping Noord is bevoegd aan Opdrachtgever toekomende gelden, die Overkapping Noord onder zich heeft of krijgt, met openstaande factu(u)r(en) te verrekenen. 6. In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de verplichtingen van de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn. 7. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 8. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. 9. De Opdrachtgever is niet gerechtigd om zijn betaling op te schorten. 10. Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep (consument), worden buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht volgens ‘het besluit vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten’ met een minimum van € 40,00. Indien de Opdrachtgever een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, dan wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 250,00. 11. Indien de aanbetaling of elk ander bedrag niet tijdig wordt voldaan, is V Overkapping Noord gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten, ook voor andere opdrachten van Opdrachtgever dan waarop de onbetaalde factuur betrekking heeft. Overkapping Noord is niet aansprakelijk voor eventueel uit een dergelijke opschorting voortvloeiende schade. Overkapping Noord is verder gerechtigd alle stukken, al dan niet met betrekking tot de opdracht waarop de onbetaalde factuur betrekking heeft, onder zich te houden tot op het moment dat betaling heeft plaatsgevonden. Overkapping Noord is verder gerechtigd betaling te verlangen in een andere vorm dan in lid 1, bijvoorbeeld door middel van inbetalinggeving van aan Opdrachtgever toebehorende goederen.

 

 

ARTIKEL 14 – EIGENDOMSVOORBEHOUD 

  1. Overkapping Noord behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop Opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Overkapping Noord heeft voldaan. 2.Dit eigendomsvoorbehoud rust eveneens op nieuwe zaken die door Overkapping Noord bij de uitvoering van de overeenkomst zijn vervaardigd uit de geleverde zaken. 3.De in lid 1 bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de geleverde en nog te leveren zaken, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens toerekenbaar tekortschieten van Opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes. 4.Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, Mag Opdrachtgever deze niet doorverkopen of als betaalmiddel gebruiken. Ook is de Opdrachtgever niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. 5.Opdrachtgever is verplicht Overkapping Noord direct schriftelijk te informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust. 6.Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Overkapping Noord daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. 7.De Opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Overkapping Noord ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Overkapping Noord gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Overkapping Noord bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn. 8.Voor het geval Overkapping Noord zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Overkapping Noord en door Overkapping Noord aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Overkapping Noord zich bevinden en die zaken terug te nemen. Een en ander onverminderd het recht van Overkapping Noord op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, middels een schriftelijke verklaring, te ontbinden

 

ARTIKEL 15 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN  

  1. Overkapping Noord is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door Overkapping Noord in het kader van de overeenkomst geleverde of vervaardigde werken c.q. zaken c.q. bescheiden e.d.. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 2. De uitoefening van de in lid 1 van dit artikel vermelde rechten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan Overkapping Noord voorbehouden. 2.Opdrachtgever is niet gerechtigd de door Overkapping Noord geleverde of vervaardigde bescheiden te gebruiken buiten de context van de overeenkomst. Het is Opdrachtgever verboden deze bescheiden aan derden te verstrekken, derden hierin inzage te verlenen of deze bescheiden te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Overkapping Noord. 3.Opdrachtgever staat er voor in dat alle door hem aan Overkapping Noord te verstrekken of verstrekte gegevens c.q. bescheiden geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden. Opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele schade die Overkapping Noord door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart Overkapping Noord voor aanspraken van deze derden.

 

Artikel 16 – FAILLISSEMENT, SURSEARCE, BEWIND, CURATELE, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID, BESLAG  

1.Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is Overkapping Noord gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan Opdrachtgever te ontbinden, op het tijdstip waarop Opdrachtgever: in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan; (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt; door executoriale beslaglegging wordt getroffen; onder curatele of onder bewind wordt gesteld; anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest. 2.Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent. 3.Opdrachtgever is te allen tijde verplicht de curator c.q. bewindvoerder op de hoogte te stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.  

 

ARTIKEL 17 - OVERMACHT  

1.Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Overkapping Noord ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de Opdrachtgever dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Overkapping Noord gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 2.Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Overkapping Noord kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 3.Indien Overkapping Noord ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Overkapping Noord gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.  

 

ARTIKEL 18 - ANNULERING, OPSCHORTING  

1.Ingeval Opdrachtgever de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan Overkapping Noord een door Overkapping Noord nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle reeds door Overkapping Noord gemaakte kosten en diens door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Overkapping Noord is gerechtigd voornoemde schadevergoeding te fixeren en - naar zijn keuze en afhankelijk van de reeds verrichte werkzaamheden c.q. leveringen - 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij Opdrachtgever in rekening te brengen. 2.Indien Opdrachtgever een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt c.q. verzet, is Overkapping Noord in ieder geval gerechtigd de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het overeengekomen c.q. gebruikelijke uurtarief aan Opdrachtgever in rekening te brengen. 3.Opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Overkapping Noord vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden. 4. Overkapping Noord is gerechtigd alle reeds door Opdrachtgever betaalde bedragen te verrekenen met de door Opdrachtgever verschuldigde schadevergoeding. 5.Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van Opdrachtgever is de vergoeding voor alle op dat moment reeds verrichte werkzaamheden c.q. gemaakte kosten direct opeisbaar en is Overkapping Noord gerechtigd deze bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Overkapping Noord is bovendien gerechtigd alle gedurende de opschortingsperiode te maken c.q. gemaakte kosten evenals de voor de opschortingsperiode reeds gereserveerde uren bij Opdrachtgever in rekening te brengen. 6.Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur niet kan worden hervat, is Overkapping Noord gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan Opdrachtgever te ontbinden. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur wordt hervat, is Opdrachtgever gehouden eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten va Overkapping Noord te vergoeden.  

 

ARTIKEL 19 - TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN  

1.Op al de aanbiedingen en overeenkomsten van Overkapping Noord, alsmede op de uitvoering daarvan door Overkapping Noord, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 2.Elk geschil tussen Opdrachtgever en Overkapping Noord zal, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen. Overkapping Noord blijft echter wel bevoegd de Opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter